DÜNYAMA RENK KATANLAR

1 Ekim 2015 Perşembe

VAZGEÇMEYİ BİLDİM, O KADAR!

Hiçbir zaman kendimle vicdan mahkemesi yapmak zorunda kalmadım.

Karşıma bazen gerçek yüzler, bazen sahteler çıktı ama olsun...

Ben yine sadece hislerimle yaşadım.

Asla sevmediğim birine seni seviyorum demedim.

Ya da asla birini severken karşılığını beklemedim.

Dostluğuma değer biçmedim, Sevgime ise hiçbir zaman sınır çizmedim.

Sevdiysem sonuna kadar gittim. Bitirdiysem öldürse de hasreti geriye dönmedim.


Bazen çok kırıldım, bazen belki de kırdım ama hata insana mahsustur dedim.

Affettim, af diledim.

Kimileri birden fazla kırdılar kalbimi ama ben onları yine de affettim.

Onlar belki beni saflıkla yargıladılar.

Belki de içten içe sinsice güldüler ama asıl unuttukları şuydu:

Ben aldanmadım.

Aldanan her zaman kendileri oldular ama bunu anlayamadılar.

Bir insan kaybının ne olduğu bilemedikleri için…

Kaybetmek onlar için bir alışkanlık haline geldiği için… 


Oysa ben hiç insan kaybetmedim!

Sadece zamanı geldiğinde vazgeçmeyi bildim, o kadar!

~Can Yücel~
Esen kalın....


11 Ocak 2015 Pazar

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle ... (Devam)

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 21
1. Thank you for your advice. (tænk yu foo yor advays) Önerin için teşekkür ederim.
2. Thank you for your effort. (tænk yu foo yor effort) Çabanız için teşekkür ederim.
3. That’s all for now. (dets ool foo nav) Şimdilik bu kadar.
4. That’s neat. (dets niit) İlginç bir şey.
5. That’s the worst of it. (dets dı wörst ov it) Bu olabileceğin en kötüsüdür.
6. Things are getting better. (tings ar geding bedır) İşler iyiye gidiyor.
7. The whole world knows that. (dı hul vörld nous det) Bütün Dünya bunu bilir.
8. They hurt. (dey hört) Onlar acıtır, bu incitir.
9. Time after time. (taym aftıı taym) Zaman zaman.
10. Time is money. (taym iz mani) Zaman paradır.

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 22
1. Time is running out: (taym iz raning aut ) Zaman tükeniyor. 2. This way: (dis vey ) Buradan ya da bu şekilde.
3. Time is up: (taym iz ap ) Zaman doldu, süre bitti.
4. To be careful!: (tu bi kerıful ) Dikkatli olmak.
5. Try again: ( tray egen) Tekrar dene.
6. What about you?: (vat ebaut yu ) Peki ya sen, bu konuda senin fikrin ne? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
7. What a pity!: (vat e pidi ) Ne yazık!
8. What does it mean?: (vat daz it miin ) Bu ne anlama geliyor?
9. What do you think?: (vat yu tink ) Ne düşünüyorsun?
10. What happened?: (vat hepınd ) Ne oldu?
https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 23
1. What happened to you? ( vat hepınd tu yu) Sana ne oldu?
2. What’s new? (vats nüv ) Ne haber
3. What’s the matter? (vats dı metır ) Ne var, ne oldu?
4. What’s up? (vats ap ) Ne haber?
4. What’s wrong with you? (vats rong vit yu ) Neyin var?
5. What’s your trouble? (vats yor tırabıl ) Senin derdin ne?
6. Who’s calling? (hu iz koling ) Kim arıyor, kim çağırıyor?
7. Who told you that? (hu told yu det ) Bunu sana kim dedi?
8. Would you like some help? (vucyu layk sam help ) Yardım ister misin?
9. Yes, I suppose so. ( yes ay sıpous so) Evet, galiba öyle.
10. You are just in time: (yu r cas in taym ) Tam zamanında geldin.


İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 24
1. You are really killing me. (yu ar rıli kling mi ) Beni gerçekten öldürüyorsun.
2. You can get what you want. (yu ken ged vat yu vant ) Ne istersen alabilirsin.
3. You did right. ( yu did rayt ) Doğru yaptın.
4. You have got a point there. (yu v gat e point der ) İyi bir noktaya değindin.
5. You hear that? (yu hiır det ) Duydun mu?
6. You owe me one. (yu ov mi van ) Bana borçlusun.
7. You’re welcome. (yu r velkım ) Birşey değil.
8. You set me up! ( yu set mi ap) Bana tezgâh kurdun!
9. I don't mean it. (ay dont miin it ) Onu demek istemedim, onu kastetmedim.
10. I'll fix you up. (ay ıl fiks yu ap ) Sizinle ilgileneceğim.
https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 25 1. Never mind. (nevır maynd )Boş ver, zararı yok 2. No problem! (no prablım ) Sorun yok! 3. That's all! (dets oll )Hepsi bu, bu kadar. 4. Time is up. (taym iz ap )Zaman doldu, süre bitti. 5. What's new? (vats nüv )Ne haber ? 6. Count me on. (kaunt mi on)Count me in. (kaunt mi in) Ben varım, beni de sayın. 7. Don't worry. ( dont vöri) Endişelenme. 8. Feel better. ( fıil bedır) Daha iyi hissetmek, daha iyi olmak. 9. I love you! (ay lav yu ) Seni seviyorum! 10. I'm his fan. (aym hiz fen ) Onun hayranıyım.
https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 26 1. He was not a bit tired. (hi vazınt e bid tayırd ) Hiç yorgun değildi.
2. I will be more careful. (ay vilbi mor kerıful ) Çok daha dikkatli olacağım, daha dikkatli olurum. 3. I will never forget it. (ay ıl nevır fıget it ) Onu hiçbir zaman unutmayacağım.
4. It is Just what I need. (it iz cas vat ay niid ) Bu tam da ihtiyacım olan şey.
5. It rather surprised me. (it radır sörprayz mi ) Bu beni oldukça şaşırttı, Şaşırdım.
6. Just around the corner. (cas eraund dı kornır ) Eli kulağında, hemen olacak.
7. Just for entertainment. (cas fo entıteymınt ) Sadece eğlenme amaçlı.
8. Let bygones be bygones. (let baygonz bi baygonz ) Eski eskide kalsın (barıştık, eskiyi irdelemeye gerek yok)
9. Mother doesn't make up. ( madır dazınt meyk ap) Annem makyaj yapmıyor.
10. Oh, you are kidding me. (ov yu ar kiding mi ) Ah! Benimle kafa buluyorsun. https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 27 1. She has been to school. (şi hez biin tu skul ) O okulda olmak zorundaydı 2. Skating is interesting. (skeyting iz interesting ) Patenle kaymak ilgi çekicidir 3. Supper is ready at six. (sapır iz redi et siks ) Akşam yemeği 6’dadır. Akşam yemeği saat 6’da hazır. 4. That's a terrific idea! (dets e terıfik aydia ) Bu çok güzel bir fikir, müthiş bir fikir. 5. What horrible weather! (vat haribıl vedır ) Ne korkunç hava. 6. Which would you prefer. (viç vuc yu priför ) Hangisini tercih edersiniz? 7. Does she like ice-cream? (daz şi layk ayskrıim ) Dondurmayı sever mi? 8. First come first served . (först kam först sörvd ) İlk gelene ilk önce hizmet edilir. 9. Great minds think alike. (grit maynds tink elayk ) Harika zekâlar birbirine benzer. 10. He has a sense of humor. (hi hez e sens ov hümır ) O şakadan anlar.
https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 28 1. He is acting an old man.(hi iz ekting en old men) O yaşlı bir adammış gibi hareket ediyor. 2. He is looking for a job. (hi iz luking for e cab ) İş arıyor. 3. He doesn't care about me. ( hi dazınt kerr ebaut mi) O beni umursamıyor. 4. I develop films myself. (ay dıvelop fılms mayself ) Filmleri kendim banyo ediyorum. 5. I felt no regret for it. (ay felt no rigret for it ) Onun için pişmanlık duymadım. 6. I get up at six o'clock. (ay ged ap et siks oklok ) Saat 6 da kalkarım. 7. I meet the boss himself. ( ay mit dı bos himself ) Patronun kendisiyle tanışırım. 8. I owe you for my dinner. ( ay ov yu form ay dinır ) Sana akşam yemeği borçluyum. 9. I really enjoyed myself. ( ay rıli ıncoyıd mayself) Gerçekten iyi eğlendim. 10. I'm fed up with my work! (aym fed up vit may vörk ) İşimden usandım.
https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 29
1. It's no use complaining. (its no yus kopleyning ) Şikâyet etmenin bir anlamı yok.
2. She's under the weather. (şi iz andır dı vedır ) O grip / hasta oldu.
3. The child sobbed sadly. (dı çayıld sobd sedli ) Çocuk üzüntüyle hıçkıra hıçkıra ağladı.
4. The rumor had no basis. (dı rümır had no beysiz ) O söylentinin asli yok.
5. They praised him highly. (dey preyz him haygli ) Ona çok dua ettiler.
6. Winter is a cold season. ( vintır iz e kold sizın) Kış soğuk bir mevsimdir.
7. You can call me any time. (yu ken kol mi eni taym ) Beni istediğin zaman arayabilirsin.
8. 15 divided by 3 equals 5. (fiftin divaydıd bay three ekols five ) 15 i 3 e bolünce 5 olur.
9. All for one, one for all. (oll for van, van for oll ) Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için.
10. East, west, home is best. (iist vest hom iz best )Ne doğu ne batı evim en iyisi. (Türkçesi “evcazım evcazım sen bilirsin halcazım)

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 30
1. He grasped both my hands. (hi gırespd bot may hends ) Ellerimi yakaladı.
2. He is physically mature. ( hi iz fizikıl meçur) O fiziksel olarak yetişkindir.
3. I am so sorry about this. (aym so sori ebaut dis) Bunun için çok üzgünüm.
4. I can't afford a new car.(ay kant eford e niv kar)Yeni bir araba almaya gücüm yetmiyor.
5. I do want to see him now. (ay du vant tu sii him nav ) Onu şimdi görmek istiyorum.
6. I have the right to know. ( ay hev dı rayt tu nov) Bilmeye hakkim var.
7. I heard some one laughing. (ay hörd sam van lafing ) Birinin gülmesini duydum.
8. I suppose you dance much. (ay sıpos yu dens maç ) Sanırım sen çok dans ediyorsun.
9. I walked across the park. ( ay volkd ekros dı park) Parkı boydan boya geçtim.
10. I'll just play it by ear. (ay ıl cas pley it bay iır) Koşullar neyi gerektirirse öyle hareket ederim.
https://www.youtube.com/watch…

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 31
1. I'm not sure I can do it.(aym nat şur ay ken du it)Onu yapabilecemeğime emin değilim 2. I'm not used to drinking. (aym nat yuzd tu drinkin) İçmeye alışkın değilim. 3. Is the cut still painful? (iz dı kat stil peynful) Yara hala acıyor mu? 4. It's too good to be true! ( its tuu gud tu bi truu) Gerçek olamayacak kadar iyi. 5. Jean is a blue-eyed girl. ( Jin iz e blu ayd görl) Jean mavi gözlü bir kızdır. 6. Let's not waste our time. ( lets nat weyst aur taym) Zamanımızı boşa harcamayalım. 7. May I ask some questions?(mey ay esk sam kuesçıns)Sana birkaç soru sorabilir miyim? 8. Money is not everything. (mani iz nat evriting) Para her şey değildir. 9. Neither of the men spoke. (nidır /naydır of dı men spok) Her ikisi de konuşmadı. 10. Stop making such a noise. (stop meyking saç e noiz)Gürültü yapmayı kes.
https://www.youtube.com/watch?v=XeM4XqzffGE

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 32
1. That makes no difference. (det meyks no difrıns) Bu ayırım (fark) yapmaz.
2. The price is reasonable. (dı prays iz riiznıbl) Fiyat uygundur.
3. They crowned him king. (dey kraund him king) Kral ilan edildi, yüceltildi.
4. They're in red and white. (deyır in red end vayt) Onlar kırmızı ve beyaz giysi giyiyorlar.
5. We all desire happiness. (vi ol dizayır hepinis) Hepimiz mutluluğu isteriz.
6. We just caught the plane. (vi cast dı koğt pleyn ) Uçağa şimdi yetiştik.
7. What shall we do tonight? (vat şel vi du tunayt) Bu akşam ne yapacağız?
8. What's your goal in life? (vats yur gol in layf) Hayattaki amacın ne?
9. When was the house built? (ven vaz dı hauz bilt) Ev ne zaman inşa edildi?
10. Why did you stay at home? (vay did yu stey et hom) Neden evde kaldın?

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 33
1. Would you like some help? (vucyu layk sam help) Biraz yardım ister misiniz? 2. You mustn't aim too high. (yu masınt eym tuu hay) Çok yüksek amaç seçmemelisin. 3. You're really killing me! (yu’r riıli killin mi ) Beni gerçekten öldürüyorsun. 4. You've got a point there. (yu’v gat e point der) İyi bir noktaya değindin. 5. Being criticized is awful! (biing kritisayzd iz oful) Eleştirilmek berbat bir şey. 6. You can't miss it. (yu kan’t mis it) Kaçırmazsın (Bir yeri tariften sonra “kolay bulursun” anlamında) 7. Any messages for me? (eni mesıcis for mi) Benim için mesaj var mı? 8. Don't be so modest. (dont bi so modıst) Çok alçakgönüllü olma. 9. Don't give me that! (dont giv mi det) Atmaaa! 10. He is a smart boy. (hi iz e smart boy) O zeki bir çocuk.
https://www.youtube.com/watch?v=7rk9lS4jlBI

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 34
1. Don't fall for it! (don’t fol for it) (argo) aldatılma.
2. Don't let me down. (don’t let mi davn) Beni hayal kırıklığına uğratma.
3. Easy come easy go. (iizi kam iizi go) Kolay gelen kolay gider.
4. I beg your pardon. (ay beg yur pardın) Müsaade eder misiniz?
5. I beg your pardon? (ay beg yur pardın) Affedersiniz anlayamadım?
6. I'll be back soon. (ay’ıl bi bek suun) Çok yakın zamanda geri geleceğim.
7. I'll check it out. (ay’ıl çek it aut) Onu araştıracağım.
8. It’s a long story. (its e long stori) Uzun hikâye.
9. It’s Sunday today. (its sandey tudey) Bugün Pazar.
10. Just wait and see! (cast veit end si ) Sadece bekle ve gör.

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 35
1. Make up your mind. (meyk ap yur maynd) Karar ver.
2. That's all I need. (dets ol ay niid) İhtiyacım olan şey bu.
3. The view is great. (dı viıv iz greyt) Manzara harika.
4. The walls have ears. (dı vools hev iırs) Yerin kulağı vardır.
5. Here comes the bus. (hiır kams dı bas) İşte otobüs geliyor.
6. What day is today? (vat dey iz tuday) Bugün günlerden ne?
7. What do you think? (vat du yu think) Ne düşünüyorsun?
8. Who told you that. (hu told yu det) Kim dedi sana bunu?
9. Better late than never. ( betır leyt den nevır) Geç olsun da güç olmasın.
10. Yes, I suppose so. (yes, ay sıpoz so) Evet galiba öyle.
https://www.youtube.com/watch?v=zB1vYquq9Xw

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 36

1. He is just a child. (hiz cast e çayld) O sadece bir çocuk.
2. I can't follow you. (ay kant folou yu) Seni takip edemem./ Seni anlayamıyorum.
3. I felt sort of ill. (ay felt sort ov il) Kendimi hasta gibi hissettim.
4. I have a good idea! (ay hev e gud aydiı) İyi bir fikrim var.
5. It is getting cold. (itz getting kould) Hava soğuyor.
6. It seems all right. (it siims ol rayt) Tamam gibi gözüküyor.
7. It's going too far. (itz going tuu far) Çok ileriye gitti.
8. May I use your pen? (mey ay yuz yur pen) Kaleminizi kullanabilir miyim?(Resmi)
9. She had a bad cold. (şi hed e bed kould) Onun kötü bir soğuk algınlığı var
10. A guide is speaking about the pictures. (a gayd iz spiiking ebaut dı pikçırs) Bir rehber resimler hakkında konuşuyor.
https://www.youtube.com/watch?v=suLjK5wRlfI&feature=youtu.be

İngilizce’de En Çok Kullanılan 2600 Cümle 37
1. The answer is zero. (dı ensır iz ziro) Cevap sıfırdır.
2. What does she like? (vat daz şi layk) O neyi sever?
3. As soon as possible! ASAP. (ez suun ez pasıbl) Mümkün olan en kısa sürede.
4. He can hardly speak. (hii ken hardli spiik) O zorlukla konuşabilir.
5. He always exaggerates. (hi olveys ıgzacıreyts ) O her zaman büyük konuşur.
6. He won an election. (hi van en ılekşın) O seçimi kazandı.
7. I’m a football fan. (aym e fuutbol fæn) Ben bir futbol hayranıyım.
8. If only I could fly. (if onli ay kould flay) Keşke uçabilseydim.
9. A girl is reading a magazine. (e görl iz riding e megazin)Tembel bir kız bir dergi okuyor.
10. That's a good idea! (detz e gud aydiı) Bu iyi bir fikir.
https://www.youtube.com/watch?v=k7ugTlhvPaU&feature=youtu.beİşte bu.....

Gerekli ise öğrenin videoları izleyin.....


Alıntı
https://www.facebook.com/bedavaingilizcedersler?fref=nf